_Članstvo

Do.co.mo.mo. Srbija čine članovi organizacije: arhitekte, istoričari umetnosti, konzervatori, koji volonterski rade na ostvarenju misije Do.co.mo.mo. Srbija i koji se prepoznaju u ciljevima organizacije.

Članovi se dobrovoljno udružuju u radnu grupu. Članstvo se potvrđuje uplatom individualnih članarina u Docomomo International, kojih mora biti najmanje deset kako bi sekcija ispunila kvotu za članstvo u Docomomo International. Članovi predlažu predsednika, koordinatora i sekretara radne grupe. Izbor predsednika, koordinatora i sekretara vrši se tajnim ili javnim glasanjem, prostom većinom glasova članova. Mandat na izabranim pozicijama je dve godine.

Radna grupa predlaže dvogodišnji plan rada. Organizacija se dogovara na sastancima radne grupe. Odluke o radu se donose konsenzusom ili većinom glasova članova.

Uputstvo za uplatu članarine: link

Pristupni formular: link

Popunjeni formular poslati na mejl docomomo.serbia@gmail.com.

Članstvo Do.co.mo.mo. Srbija: 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Informacije o članstvu na sajtu Do.co.mo.mo. International: link