_Izgradnja

Page1/44 Page 1 of 44JUNI 1949B R O JGODINA IIIIZGRADNjA . SLUŽBENI ORG AN mini·st ARSTVA GRA ĐE VINA . NR SRBI1JEa:att Mllff!IGti...WPage 1 of 44 Page 2 of 44Page 2 of 44 Page 3 of 44111Aksentij e rk ih,lavni direktor Glavne direkcijespecijaliz vanih gra Ь. pre uze aNekoJi o anja o radu na eev id e užbeNa a operativna ev~id ja . ytDel(nije postala ou-10 .moh.1-ю sredstvo u rukovo- đenju borbom za izvršenje ,postavljen h za- datal(a,· u vom edu vbog toira što av neh aših rudюvod laca e.cuze a, a naro- čito gra_dilщuta, .pre~ra evidenciji i ori ·henju ste u radu, nije 1I1 anila _. Stanjeevidenc j e danas j aюno po ku : · ·"Mi po naje.mo sve stare radnike, pa seilas kom adn h me ta u to ku dana setimo. 1<0 nije doš , a za ove rad il(e dobijamoodatke od desetara",ako rad lište i-ma nekoln o stoti aradni ka. Dakle, kval tet ev,ide tičara, ko- j i u sva om momentu mo.gu mati u gl vi -ne- koliko ,stoti a rad ika, nije u pita . Upitanju e epen odgovornost , kako hljud , a1<0 i ruko,vodil ca gr di šta , ka- da ra mo da podaci koje daje evidentnaslužba služe ka o da pr kažu anje raz- noj a rado,va,. ta,ko i kao o'braču š OK
Izgradnja 1949/6
Broj izdanja 1949/6
Godina 1949
Beograd